top of page

Acerca de

Open Store Sign

פתיחת עסק ברשויות

רוצים לפתוח עסק חדש? תוהים באיזה שלב בדיוק יש לפנות אל רשויות המס? איך מתנהלים מול הרשויות?

המאמר יעשה קצת סדר בבלאגן וינחה אילו פעולות יש לבצע לפני שיוצאים לדרך.

בדרך כלל פותחים עסק / תיקים ברשויות ברגע שרוצים להוציא את החשבונית הראשונה.

יש לבדוק את כל הזכויות והחובות כבעל עסק וכאדם פרטי ביצירת השינוי למען העתיד הקרוב והרחוק, כגון: ביטוח לאומי, הפרשה לפנסיה, ביטוחים שונים ועוד.

 

פתיחת תיק במע"מ

רגע לפני תחילת הפעילות בעסק, המקום הראשון לפתוח בו תיק הוא מע"מ. סוג התיק תלוי בסוג העיסוק ובמחזור ההכנסות הצפוי.

עוסק פטור מדווח למע"מ פעם בשנה, בתחילת שנה עבור השנה העוקבת.

עוסק מורשה מדווח למע"מ אחת לחודש / חודשיים, ככל שיש תשלום בגין הדוח, התשלום יתבצע במעמד הגשת הדיווח.

 

פתיחת תיק במס הכנסה

הצעד הבא הוא פתיחת תיק במס הכנסה.

לאחר פתיחת התיק במס ההכנסה יש לדווח בכל חודש / חודשיים על הכנסות ולשלם מקדמה על חשבון המס השנתי.

פעם בשנה יש להגיש דוח שנתי הכולל את כל ההכנסות וההוצאות מהעסק. בנוסף, יש לכלול בדוח הכנסות נוספות כגון: שכר, קצבאות, הכנסות שכר דירה, ריבית, רווח הון מניירות ערך ועוד.

הדוח כולל את סך ההכנסות של התא המשפחתי.

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה תתקבל דרישה להגיש הצהרת הון על כלל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי.

 

ההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי

בביטוח הלאומי יש לפתוח תיק מייד בתחילת הפעילות העסקית והמשמעות הכי גדולה היא להיות מבוטח.

יש לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לרווח (הכנסות בניכוי הוצאות). בשנה הראשונה התשלום יהיה לפי הרווח הצפוי ובמהלך השנה ניתן יהיה לשנות את התשלום לאור השינוי בתחזיות שלו.

בפתיחת תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי, אין אפשרות לקבל יותר דמי אבטלה, אלא אם פתיחת התיק התבצעה בזמן קבלת דמי אבטלה (ואז תנוכה ההכנסה כעצמאי מדמי האבטלה).

 

נשמח לעמוד לשירותכם בתחילת הדרך העצמאית, לפתוח את התיקים ברשויות המס דרך המערכת הממוחשבת המקושרת אליהן בדיוק הנדרש.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page