top of page

Acerca de

Colorful Lights

הערכת שווי לנכס בלתי מוחשי​

בעסקאות רכישה של חברות ועסקים, יש צורך להעריך שוויים של נכסים בלתי מוחשיים, שהינם בעלי השפעה על יכולת ייצור הרווח של הישות הנרכשת.

 

מהו נכס בלתי מוחשי - נכס בלתי מוחשי הוא נכס שאינו פיזי ואינו כספי, המעניק לישות הנרכשת יתרון שמוביל לתועלת כלכלית, או זכות חוזית או משפטית. נכס בלתי מוחשי צריך להיות ניתן להגדרה, וכן ניתן להפרדה מן הישות הנרכשת, אלא אם מדובר בזכות חוזית.

דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים:

נכסים אינטרנטיים, מותג, פטנטים, ידע וטכנולוגיה, קהל לקוחות, קשרי לקוחות, הסכמי אי תחרות, מחקר ופיתוח, זיכיונות, סימני מסחר ועוד.

 

תקני חשבונאות

  • תקן 20 קובע כי על הישות הרוכשת להגדיר את הנכסים הבלתי מוחשיים של הישות הנרכשת ולזהותם, גם אם אלו לא פורטו בדוחותיה הכספיים של הישות הנרכשת. כמו כן, התקן קובע כי יש לייחס לנכסים המזוהים את שווים ההוגן. יתרת הנכסים הלא מזוהים תיחשב כמוניטין.

  • תקן 30 קובע כי שוויו ההוגן של נכס בלתי מוחשי הוא הסכום בו ניתן להחליף נכס זה בעסקה הנעשית מרצון ובצורה מושכלת בין שני צדדים.

 

כיצד ניתן להעריך נכס בלתי מוחשי

קיימות שיטות שונות להערכת נכס בלתי מוחשי, כאשר באופן כללי ניתן לומר שההערכה נעשית על פי התועלת הכלכלית שהנכס יניב. אין שיטה אחת להערכה, ואנו נשתמש בשיטה המתאימה בכל מקרה לגופו.

 

להלן שתי שיטות נפוצות להערכת נכס בלתי מוחשי:

  • פטור מתמלוגים - חישוב התשלומים שהיה על הישות הרוכשת לשלם לבעלי זכויות יוצרים אם לא היו בבעלות הישות הנרכשת הנכסים המדוברים. שיטה זו מתאימה לנושאים של מחקר ופיתוח, פטנטים, שמות מסחריים ונכסים שונים הרשומים משפטית על שם הישות הנרכשת.

  • היוון רווחים עודפים - הערכת תרומתם של הנכסים הבלתי מוחשיים לרווח המתקבל מפעילות הישות הנרכשת. לצורך זה יש להעריך את ההפרש בין הרווחים מפעילות תפעולית של הישות הנרכשת, ובין השווי ההוגן של הפעילות הכללית של הישות הנרכשת, כולל הנכסים הבלתי מוחשיים.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page