top of page

Acerca de

Accountant at Work

דוח שנתי

לחברות, עסקים, עצמאיים, סטארטאפים, פרטיים

במשרדנו אנו מטפלים בהכנת דוח שנתי למס הכנסה למגוון לקוחות, תוך מיצוי מלא של הטבות המס האפשריות. בהכנת דוח שנתי יש להקפיד על דיוק הפרטים והגשה במועד.

עותק פיזי של הדוח יוגש למס הכנסה, ובמרבית המקרים נדרש גם דיווח מקוון (שידור באינטרנט).

במילוי דוח שנתי על פי הדרישות ובלוח הזמנים הנדרש, הטיפול במס הכנסה יהיה אפקטיבי ומהיר וימנע קנסות. בנוסף, החזרים של יתרות זכות יתבצעו בזמן קצר יותר.

ההמלצה שלנו - תמיד להיות מדויקים ולעמוד בזמנים בכל הקשור להתנהלות מול רשויות המס. נשמח לייעץ ולעזור בכל שאלה בנושא.

Happy Family

דוח שנתי לפרטיים

דוח לפרטיים נעשה מכמה סיבות: דרישה של רשות המיסים, שכיר עם הכנסות גבוהות או יחיד המבקש לקבל החזרי מס.

הדוח השנתי לפרטיים צריך לכלול את ההכנסות של התא המשפחתי. 

Modern Startup

דוח שנתי לעצמאים וסטארטאפים

דוח שנתי לעסקים, עצמאים וסטארטאפים כולל דוח על ההכנסות וההוצאות של הפעילות העסקית וכן נתונים נוספים של מגיש הדוח כגון הפקדות פנסיה וקרנות השתלמות, תרומות, משכורות וכדומה.

Calculator

דוח שנתי לחברות

דוח שנתי המוגש למס הכנסה על ידי חברה מחויב לכלול דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון, הכולל  דוח על המצב הכספי (מאזן), דוח על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון העצמי, דוח על תזרימי המזומנים וביאורים.

הערכות לסוף שנת המס

  • כחודש לפני סוף השנה, מוצע לבחון מהם הסכומים שניתן להפקיד לקרן השתלמות ולפנסיה על מנת לקבל החזרי מס. הרווחים בקרנות הללו פטורים ממס ויש בכך כדי להגדיל את כדאיות ההשקעה בהן.

  • לפני סוף השנה מוצע לבחון אם צפוי חוב למס הכנסה או לביטוח לאומי. חוב לביטוח לאומי, שייפרע לפני סוף השנה, ייכנס כהוצאה של השנה השוטפת (נדרש מהלך של הגדלת דמי הביטוח מול ביטוח לאומי). למס הכנסה אפשר לשלם הפרשי מס בחודש הראשון של השנה העוקבת ללא ריבית והצמדה, בחודש פברואר פטור ממחצית ריבית והצמדה, בחודש מרץ פטור מרבע ריבית והצמדה, ולאחר מכן חייב בהצמדה + ריבית של 4%.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page