top of page

Acerca de

Different money bills

הערכות שווי

הערכת שווי כלכלי מיועדת לשם מתן ערך כספי לנכס בלתי מוחשי: עסק, חברה, פעילות עסקית, מותג, תיק לקוחות, אפליקציות, מיזמים ועוד.

רו"ח רחלי קוממי בעלת ידע נרחב וניסיון רב בביצוע ובהכנת הערכות שווי בתחומים שונים.

הערכות שווי כלכליות משמשות למגוון מקרים, כגון:

1. משקיע פוטנציאלי - אדם / גוף ששוקל השקעה בעסק; רכישת מניות של בעלים קיים, כניסה כשותף נוסף, מיזוג בין עסקים.

2. איזון משאבים - בני זוג המבקשים להסדיר את חלוקת הרכוש בעת פרידה, ולפחות אחד מהם הינו בעלים של עסק.

3. ​תקינה חשבונאית - חברה שנדרשת, על פי תקני חשבונאות ישראליים או בינלאומיים, לציין בדוחות הכספיים:

  • שווי הוגן של השקעה בחברה מוחזקת.

  • הקצאת מחיר הרכישה של עסק חדש לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים (Purchase Price Allocation - PPA). 

4. היערכות לצורך מס - ביסוס שווי מכירה של עסק בין צדדים קשורים, לרבות מכירת עסק שהקים יחיד לחברה בבעלותו.

 

הערכת שווי כוללת:

  • תיאור העסק ופעילותו - על פי מידע ציבורי ו / או מידע שמתקבל מהעסק.

  • תיאור הסביבה העסקית (לרבות ניתוח SWOT - עוצמות, חולשות, הזדמנויות, איומים) - על פי מידע ציבורי ו / או מידע שמתקבל מהעסק.

  • ניתוח נתונים כספיים - ניתוח דוחות כספיים ו / או נתונים כספיים אחרים בקשר לפעילות הרלבנטית.

  • מתודולוגיה - בחינת שיטות הערכת שווי: שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF), שיטת המכפיל, שיטת ההשוואה לעסקאות דומות, שיטת השווי הנכסי הנקי.

  • אומדן שווי הפעילות - בשיטה שתימצא כמתאימה ביותר.

 

למשרדנו הידע והניסיון בקריאת דוחות כספיים, המהווה כלי משמעותי שיש לרו"ח בביצוע הערכת שווי: הבנת הסעיפים השונים בדוח הכספי, אומדנים שנעשו, השפעה של יישום כללי חשבונאות על ההכרה והמדידה של סעיפים בדוחות הכספיים - כל אלו מקנים לנו הבנה טובה יותר של הפעילות לצורך ביצוע הערכת השווי.

 

עבודות הערכת שווי שבוצעו על ידי המשרד צורפו לדוחות כספיים של חברות ציבוריות ופורסמו במערכת האינטרנטית של הרשות לניירות ערך (מגנ"א / מאי"ה).

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

ליברמן קוממי ושות' רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page