top of page

יציאה לדרך כעצמאי - כספים ורשויות המס

כעצמאיים יש לשלם שלושה סוגים של תשלומים: תשלום מס הכנסה, תשלום למוסד לביטוח לאומי ואם אתם חברה או עצמאי עוסק מורשה – מס ערך מוסף (מע"מ). גובה התשלום ייקבע בהתאם להכנסות השנתיות, ואם זוהי שנת העצמאות הראשונה – בהתאם להערכה כללית באשר להכנסות אלו (אל דאגה, אם ההכנסה תהיה נמוכה מכך, תקבלו החזר בסוף שנת המס).

At the office

איך משלמים לרשויות?

התשלום לרשויות יכול להתבצע באמצעות סניף הדואר, האינטרנט או במשרדי הרשות עצמם. כלקוחות של משרד רואי חשבון / יועץ מס / מנהל חשבונות, ניתן לכלול את התשלום לרשויות כחלק מהשירות.

 

עוסק פטור או עוסק מורשה

סוג העוסק נקבע בהתאם להכנסות הצפויות ולאופי העסק אותו מעוניינים לפתוח. עוסק פטור הוא מי שהכנסותיו השנתיות צפויות להיות בגובה של עד 100,187 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2019).

עוסק מורשה הוא כל מי שהכנסותיו השנתיות צפויות להיות גבוהות מכך או שהעיסוק מחייב על פי חוק להיות עוסק מורשה (עו"ד, רו"ח, ייעוץ עסקי ועוד).

עוסק מורשה נדרש לשלם מע"מ ולכן הוא גם גובה אותו מלקוחותיו.

חברה, היא תאגיד וישות משפטית בפני עצמה. חברה מחויבת בתשלום מע"מ למעט מקרים מיוחדים.

 

הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות הן ההוצאות ההכרחיות לצורך ייצור ההכנסות השונות של העסק. הוצאות אלו יכולות להיות הוצאות שוטפות או הוצאות חד פעמיות. ישנן הוצאות שמוכרות רק בחלקן, כפי שקובע החוק, כמו הוצאות טלפון נייד, הוצאות נסיעות לחו"ל, הוצאות אחזקת רכב וכן הלאה.

 

חשוב לציין כי ההוצאות המוכרות יקבעו גם על פי סוג העיסוק והוצאות שיהיו מוכרות לאחד, לא יהיו מוכרות לאחר ולהפך.

לדוגמא: עבור עסק שעורך אירועים הכוללים יין, הוצאות בגין קניית יין יהיו מוכרות.

 

דוח שנתי

דוח שנתי יוגש על ידי כל בעל עסק, פטור או מורשה, וכן על ידי כל חברה. הדוח השנתי מוגש למס הכנסה והוא מפרט את כל הכנסותיו והוצאותיו השונות של העסק. הדוח מתייחס לשנת המס החולפת ויש להגישו עד ל-31 במאי של שנת המס העוקבת. את הדוח מגישים בדרך כלל בעזרתו של בעל מקצוע, אך ניתן לעשות זאת לבד, למעט ישות של חברה שנדרשת בדוח מבוקר על ידי רואה חשבון.

 

ניהול עסק מהבית

ניהול עסק מהבית הוא אפשרי מבחינת רשויות המס, וניתן לקחת בחשבון הוצאות עסקיות שונות הנדרשות לאור ניהולו מהבית. הוצאות יכולות להיות: חשמל, מים, ארנונה וגם חלק מהוצאות הבית (כיבוד, אחזקה ועוד). החישוב יתבצע באופן חלקי בהתאם למקום המדויק בבית שבו מתנהל העסק (חדר העבודה, למשל).

בהצלחה!

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page