top of page

Acerca de

Accounting Documents

חוות דעת מומחה

חוות דעת רואה חשבון ניתנות על ידי משרד רחלי קוממי רו"ח בתחומים כלכליים וחשבונאים, לבדיקה וחישוב של נזק או של סכומים במחלוקת, ובמידת הצורך מתן עדות מומחה בבתי משפט.

 

חוות דעת ניתנת לגבי היקף נזק שנגרם בעבר או שצפוי להיגרם בעתיד, הערכות שווי של חברות ועסקים, אובדן הכנסות עתידי, איזון משאבים ואומדן הערך של תביעה כספית.

 

חוות דעת יכולה להינתן גם בקשר עם יישום כללי חשבונאות ועמידה בכללי רגולציה בהיבט כלכלי וחשבונאי.

 

צירוף חוות דעת רואה חשבון מומחה לתביעה המוגשת לבית משפט, מגדילה את אמינותם של הנתונים הכספיים ושל הסכומים הנדרשים, מבססת ומחזקת את הטענות, מצביעה על רצינות התביעה והחישובים, ובעקבות כך, מגדילה את סיכויי הזכייה במשפט.

חוות דעת מנומקת ומבוססת, המוגשת באופן מקצועי, יכולה להשפיע על משך ההליך המשפטי ותוצאותיו. ככל שנתונים מגובים בתיעוד מבסס, יש בכך כדי לדייק ולחזק את חוות הדעת. אנו ערוכים לסייע בהפקת המיטב מתוך המסמכים והעובדות שיוצגו לנו.

 

חוות הדעת החשבונאיות והכלכליות שאנו מבצעים ניתנות במגוון תחומים:

מסחרי

 • הערכת שווי עסקים וחברות לצורך קביעת חלקו של בעל מניות בחברה או שותף בשותפות, במחלוקת בין בעלי המניות או השותפים.

 • תביעת פיצויים משותף עסקי בגין נזקים שגרם לעסק המשותף.

 • קביעת שווי המוניטין בעסק.

 • בדיקת התחשבנויות שונות בין עסקים וחברות.

 

נזיקין

 • נזקי רכוש וממון שנגרמו בשל הפרת אמונים או רשלנות.

 • הוצאות ואובדן הכנסות שנגרמו בגין הפרת חוזה.

 • תאונות ופגיעות שונות.

 

דיני משפחה

 • תביעת מזונות - חישוב סכום המזונות החודשי הנדרש וביסוסו על אסמכתאות וחישובים מקצועיים.

 • איזון משאבים.

 • הערכת שווי עסקים וחברות לצרכי צוואות וירושות.

 

אזרחי - כללי

 • שערוך סכומים על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961.

 • דרך ההצגה בדוחות הכספיים.

 • יישום כללי חשבונאות ועמידה בתקנות ניירות ערך.

 

לאור הניסיון שנצבר במשרדנו, אנו מסייעים לעורכי דין בתחומים הדורשים ידע בנושאים חשבונאיים וכלכליים, כגון:

 • הערכת סכומים בתביעה, אף ללא מתן חוות דעת מלאה.

 • הבעת דעה על מסמכים כספיים שהוגשו לעורך הדין.

 • הבנת משמעותם של מסמכים פיננסיים שונים.

 • הסקת מסקנות רלוונטיות לתביעה מתוך נתונים פיננסיים שהוגשו לעורך הדין, כגון דוחות כספיים ודוחות שומה.

 • מתן ייעוץ לגבי נתונים או מסמכים שעורך הדין צריך לבקש, על מנת להוכיח את טענות לקוחו.

 • בדיקת הנתונים הכספיים שהוגשו על ידי הצד הנגדי בתביעה.

 • הכנה לחקירת עדים.

 

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page