top of page

Acerca de

Watch Close-up

חוות דעת מומחה - מתי כדאי

באילו מקרים משתמשים בחוות דעת מומחה רואה חשבון

חוות דעת רואה חשבון נחשבת לעדות מומחה, וניתן להגישה לרשויות שונות כמו בית המשפט, רשות המיסים, חברות ביטוח ועוד. כאשר חוות הדעת מוגשת לבית המשפט כעדות מומחה, רשאי הצד השני לזמן את רואה החשבון לדיון, על מנת לערוך חקירה נגדית. באילו מקרים, אם כן, נזדקק לשירותיו של רואה החשבון לצורך מתן חוות דעת?

 

מחלוקות כספיות

למעשה, נזדקק לחוות דעת של רואה חשבון בכל מקרה של מחלוקת כספית, ביו אם מדובר בעניינים של בני זוג גרושים המבקשים לערוך איזון משאבים, ובין אם מדובר במחלוקת בין חברת ביטוח ומבוטח, או בין שני גופים כלכליים. על מנת להבהיר, נציג כמה דוגמאות -

 

גירושין - איזון משאבים

כאשר זוג נכנס להליכי פירוד ואין ביניהם הסכם ממון, רשאים בני הזוג לבקש לבצע איזון משאבים. בהליך זה יעריך רואה חשבון את סך הרכוש שצברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, ויחלקו בין השניים.

 

חברות ביטוח

בתביעות מול חברות הביטוח, יש צורך בחוות דעת רואה חשבון להערכת נזק שנגרם למבוטח או במקרה של אי הסכמה בין המבוטח ובין חברת הביטוח בנושאים כספיים.

 

מחלוקות עסקיות

כאשר עולה מחלוקת משפטית בעלת היבטים כספיים בין שותפים או בין חברות, כל צד ייעזר בחוות דעת של רואה חשבון להצגת הנזק או ההפסד הכספי שנגרם לו כתוצאה מפעולה או מאי-פעולה של הצד השני. פעמים רבות מדובר במקרים של פירוק שותפויות, או של אי מילוי התחייבויות של אחד הצדדים - כתוצאה מאלו נגרמים הפסד ואובדן הכנסות לצד התובע.

 

לסיכום

חוות דעת רואה חשבון נדרשת במקרים של מחלוקות משפטיות הנוגעות לכספים או לחשבונאות. חוות הדעת תאמוד את הנזק שנגרם לצד המזמין אותה, והיא קבילה כעדות מומחה בבית המשפט. חוות דעת רואה חשבון נדרשות גם במקרים של טיפול בעיזבונות ושל ביקורת על ניהול אפוטרופסות. חוות הדעת של רואה החשבון היא בעלת משקל בדיון המשפטי המתנהל, ומשפיעה על תוצאתו.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page