top of page

הצהרת הון

הצהרת הון מוגשת בעקבות דרישה של רשות המסים, אשר מטרתה להראות את מצב ההון של המגיש לנקודת זמן מסוימת.

את הצהרת ההון יש למלא בהתאם לפרמטרים מסוימים והיא נדרשת אחת לכמה שנים. את הצהרת ההון מכינים לרוב בעזרתו של רואה חשבון, המתמחה בכך.

Financial Report

מתי יש להגיש הצהרת הון?

את הצהרת ההון נדרש, בדרך כלל, להגיש כל מי שמגיש דוח שנתי על הכנסותיו, בין אם מדובר בעצמאי, בבעלי חברה או בשכירים שהכנסתם עולה על התקרה המוזכרת בתקנות המס. כל מי שפותח תיק במס הכנסה נדרש, בשלב הראשון, להגיש הצהרת הון, כשאת הצהרות ההון הבאות לאחר מכן יגיש אחת לכל מספר שנים. 

 

מה המשמעויות של הצהרת ההון?

הצהרת הון משמשת ככלי מרכזי וחשוב מאד עבור פקידי השומה לבחון האם הדיווחים שנמסרו לאורך השנים אכן משקפים את המציאות כפי שהיא והאם המצהיר שילם את המסים הנדרשים ממנו על פי החוק.

פקיד השומה המטפל בתיקו של המדווח, משווה את הצהרות ההון שהגיש לאורך השנים, בוחן האם הונו גדל בצורה סבירה והאם הצהרת ההון שהעביר תואמת לדוחות השנתיים שהגיש למס ההכנסה.

 

מה יש לפרט בה?

הצהרה זו כוללת דיווח מפורט המתייחס לרכושו של המצהיר, לרבות דירות או מגרשים שבבעלותו, ניירות ערך או תכניות חיסכון הרשומות על שמו, כלי רכב, מזומנים, תכשיטים, תכולת דירה, יצירות אמנות אם יש בחזקתו כאלו, וגם זכויותיו הרלוונטיות לנכסים אחרים. בהצהרת ההון על המדווח להצהיר גם על נכסים שנתקבלו בירושה או במתנה, אך אלו יירשמו בעלות של אפס, שכן לא נרכשו מכספו הפרטי.

 

מה קורה במקרים של הפרשי הון?

אם ישנו פער בהכנסות ובהון שצבר המצהיר בין דוח הצהרת הון אחד לזה הבא אחריו, עליו להסביר לרשויות המס את ההפרשים האלה.

אם אין הסבר שמניח את הדעת של פקיד השומה יראו בהפרש הכנסה שלא דווחה ויחייבו אותה במס.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page