top of page

רווח מול תזרים - פרק א

מהו רווח?

רווח מתאר את תוספת הערך הנובעת מפעילות כלכלית בתקופה מסוימת. הרווח מחושב כהפרש בין ההכנסות לבין ההוצאות של אותה פעילות.

מהו תזרים?

תזרים מתאר את התנועות הכספיות של הפעילות העסקית. התזרים מחושב כהפרש בין התקבולים לבין התשלומים של אותה פעילות.

Israeli Coin

יש רווח ואין כסף בבנק - למה?

דוגמאות לסעיפים שמשפיעים על יציאת מזומנים, אך אינם מקבלים ביטוי בתוצאת הרווח:

השקעה ברכוש קבוע - נרשמת כנכס ולא כהוצאה. ההשקעה מופחתת מהרווח בקצב הפחת (3 - 15 שנים).

  • רכישת מלאי - רכישת המלאי נרשמת כהוצאה רק כאשר המלאי נמכר. כלומר, במקרה בו שולם עבור המלאי, אך המלאי טרם נמכר, לא נרשמת הוצאה בדוח רווח והפסד.

  • החזר הלוואה - מורכב מריבית והחזר על חשבון קרן ההלוואה. תשלום הריבית נרשם בדוח רווח והפסד כהוצאה, אך התשלום על חשבון קרן אינו הוצאה.

  • הפקדות סוציאליות (פנסיה, קרן השתלמות) - רק חלק מהתשלום מהווה הוצאה, שמקטינה את הרווח לצורך מס.

  • תשלומי מסים - המס מחושב על הרווח. הוא אינו מהווה הוצאה שמקטינה את הרווח. עצמאי משלם מקדמות מס הכנסה לפי אומדן. ההתחשבנות הסופית מתבצעת עם או לאחר הגשת הדוח השנתי.

  • תשלומי ביטוח לאומי - רק חלק מהתשלום מהווה הוצאה, שמקטינה את הרווח לצורך מס.

  • הוצאות לא מוכרות או שמוכרות באופן חלקי - כגון: קנסות, כיבוד, אירוח, מתנות.

  • הוצאות ללא חשבונית - לרישום הוצאה לצורך מס, יש להציג חשבונית על שם העסק, הכוללת פירוט הנכס או השירות העסקי שנרכש.

  • צריכה פרטית..... - תשלומים שאינם הוצאה עסקית.

 

דוגמא לסעיף שמשפיע על גידול ברווח, אך אין בו כניסת מזומנים:

הפקה של חשבונית מס טרם קבלת תמורה או שקבלת התמורה הינה בהמחאות לתאריך עתידי.

 

כניסת כסף מתעתעת...

יש תקבולים (כניסה של מזומן) שמגדילים את התזרים לטווח זמן מסוים, אך הם אינם מהווים הגדלת ערך קבועה, וצריך לקחת בחשבון שצריך יהיה לשלם אותם במועד מאוחר יותר, כגון:

  • לקיחת הלוואה - מגדילה את היתרות הכספיות בטווח המיידי, אבל אחר כך צריך לפרוע אותה, בדרך כלל לשיעורין.

  • תקבולים מלקוחות - עוסק שמוציא חשבונית מס בעת גבייה בפועל, צריך לקחת בחשבון שביום ה- 15 לחודש העוקב הוא צריך יהיה לשלם מע"מ ומקדמות מס בגין התקבול שהתקבל בחודש שחלף.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page