top of page

תזרים מזומנים כלים להתמודדות - פרק ב

בפרק הזה תמצאו כלים לניהול תזרים המזומנים שיעזרו לכם להתנהל מהרמה השבועית ועד הרמה השנתית.

כדאי לסגל את ההמלצות לאט ולהטמיע בעסק עד לאיזון מלא.

Business Graphs

ניהול תזרים המזומנים - תוכנות ייעודיות או אקסל. רושמים תקבולים ותשלומים לפי מועד פירעונם בפועל.

ניהול תזרים לתקופה של שנה קדימה ומדייקים אותו ברמה חודשית.

להשתדל לבצע תכנון כך שתמיד יתרת מזומנים חיובית.

 

דחיית תשלום לספקים / לבנקים - להקפיד לתכנן את הדחייה. דחייה אין סופית גורמת לגידול החוב. בתכנון נכון של התזרים, יודע בעל העסק אם ומתי צפוי ניצול של אשראי, פנייתו לבנק תהיה כשהוא במצב יציב ותגדיל הסיכוי לקבלת האשראי המבוקש.

ניהול חשבון בנק נפרד לפעילות העסקית. להשתדל שההעברות הכספיות לחשבון הפרטי יהיו אחת לחודש, כמו שכר. נמנעים מביצוע רכישות פרטיות מהחשבון העסקי.

מקפידים לקחת חשבונית מס על כל הוצאה שהוצאה לטובת העסק. החשבונית תהיה על שם העסק ותכלול פירוט הנכס או השירות העסקי שנרכש.

דואגים שכל חודש תהיה הפקדה לחסכון - קרן השתלמות, פנסיה וכל חסכון אחר. רצוי שחלק מהחיסכון יהיה נזיל (הפרשים בתשלום לרשויות, הוצאות בלתי צפויות). חלק מההפקדה להשתלמות ולפנסיה מוכרת כהוצאה לצורך מס. ניתן להתייעץ עם רואה החשבון לגבי סכום ההפקדה שיביא לניצול מכסימלי של ההטבות לצורך מס. למשל: הפקדה לקרן השתלמות מוכרת כהוצאה לעצמאי רק בסכום שעולה על 2.5% מהכנסתו או מתקרת הכנסה, כנמוך שבהם.

לשים לב אם יש נטייה לביצוע הוצאות מיותרות בסוף שנה - לעיתים עוסקים ממהרים לבצע קניות בסוף שנה כדי להקטין רווח. כדאי לעשות זאת אם מדובר בהוצאות שצריך להוציא בטווח הקרוב, ובפרט שמדובר בהוצאה שקיבלה ביטוי בתכנון התזרים כפי שבוצע מראש. אחרת, ייתכן שמדובר בהוצאה מיותרת. יש לזכור, כאמור לעיל, שרכישות מלאי יוכרו כהוצאה רק בשנה בה המלאי נמכר.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page